با وجود اینکه روزها داره تلخ میگذره ولی داره تند میگذره
۲۰۱۸۱۲۳۱_۰۹۴۷۰۷.jpg
  • Elsa

    مهم اینکه میگذره چون میگذرد غمی نیست

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.