†††★★†
می دانی
دلتنگی دانم
نمیزنی
حرفی !
و سکوت عاشقانه ی
است،
وقتی که عشق
به هیچ جایی نیست!
وقتی که فاصله
می کند
ببندی پنجره های احساست را
و بشینی خودت
به سالخورده ات
بزنی!
**********
ی می را بیاور ، بشکنم من
تا بفهمی لیلایی حال را!
CROP_۲۰۲۱۰۹۲۲_۲۰۰۰۵۴.JPG