❀ Hasti ❀

††★★
شد
را داشت و دیگر !
می شد را
و هرگز ...
کجایی من؟
بی من می کنی؟‌
من که با ی خودم بر
ی شهر را به تو گردم ...
_ شنتیا
††††★★
(( دلم برا هات تنگ شده من )
CROP_۲۰۲۱۰۹۲۳_۱۹۲۸۵۵.JPG