افرادی که بارها و بارها اعتماد به نفس و عزت نفس شما را مورد حمله قرار می دهند
از همه ی پتانسیل های شما کاملا آگاه هستند حتی اگر شما خودتان آن ها را ندانید.

پسند

بازنشر