اون زمانِ قدیم بود که ملت یهو جلوی هم سبز میشدن!
الان دیگه نهایتا جلوی هم قهوه ای میشن