بالاخره مخاطب خاصمو پیدا کردم،هووورااااا
عه پس کو؟!ای بابابااااا همین الان اینجا بود،دوباره گم شد
کصافطططط آروم و قرار نداره