saeed
۱۵ پست
۱۴۸ دنبال‌کننده
۲,۷۰۸ امتیاز
۲۶ پسند
مرد
۱۳۷۰/۰۱/۰۱

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸شــــکارچیــــҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸
اَز اِينكِهـ اوسـ كريـــم
بِهِم كُلّيـ داديـ ، ميمونهـ خاطِـــرَم
داشـــتِهـ ميشناسيم ...
خُلاصِهـ دَمِتــ ، خيليـ .
ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸شــــکارچیــــҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸
مشاهده ۱۱ دیدگاه دیگر ...
و ۱۸ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
❤Banoo ❤

سَلامیـ بِهـ قَدیمیـ,کَسیـ کِهـ صِداشـ میکُنم
کَسیـ کِهـ سالیـ هَستـ دَر .مَجازیـ
خیلیـ ها با هَم داریم (خوبــ وَ بَد)
کِهـ جُز چیزیـ نَدیدم
بِحالِـ کِهـ هَمچینـ دارَنـ
کَسیـ هَروَقتـ میشُد هَر کِهـ بود
اِمکانـ بِهشـ تَوَلًد
اَمًـــــــــــااااا هــا کَـــــــم کَردنـ
مَمنونَم کِهـ هَستیـ وَ
هـا رو بَرایِـ وَ آرزو میکُنَم
اِیشالا بِهـ خوبِتـ بِرِسیــ
وَ ,خوشــُ, باشیـــ دَر کِنـارِ
ء : حـمـیـد
◀◆ ـ ـ ◆▶
مشاهده ۲۵ دیدگاه دیگر ...
و ۱۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
❤Banoo ❤
اِمـروز کَـسـیــ کِـهـ
هَـر روز بـا شُـدَنــ
تَـــولُّـدِ رو مـیـگِـهــ
یـکــ زیـبـاسـتــــ تَـوَلُـدِشــ
پَـسـ بِـزاریـد
تَـوَلُـدِتـــ مِـهـرَبـونِــ

◀◆ ـ ـ ◆▶
مشاهده ۲۴ دیدگاه دیگر ...
و ۱۰ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
علی ابراهیم پور
FOTROS
مـیـکُـنَـد
شــــــــــــایَـد بَـرایِــ ،
شـایَـد بَـرایِــ چِـشــــــم ،
شـایَـد بَـرایِــ شَــــهید،
شـایَـد بَـرایِــ ـ ـ ـ
شــــــــــــــــــــایَـد ـ ـ ـ
وَلـیـ خُـدا کُـنَـد
اَشـ بَـرایِـ دِلـ اَشـ نَباشَـد! دِلـیـ اَز...
.. زَمـانـیِـ کِهـ خَـبَـر مَــرا شِنیدیِـ نَکُنـ...!
زَمــانِـ وَ گِــــــریِهـ ...!
زَمــانِـ خواندَنِـ ..نـامِهـ مَنـ نَکُنـ...!
فَـقَـط زَمـانـیـ کُنـ
کِهـ مـا وَ مـا را کُنند...!
وَقتیـ کِهـ مـا را بیـ وَ بیـ فَـراگِرفتـــ کُنـ...!
وَقتیـ کِهـ دَر اَستـــ...!
ء : جا اَم اَز .اَتــ {{حـمـیـد}}
مشاهده ۶ دیدگاه دیگر ...
و ۲۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
مـا نـیـسـتـیـمُ داداشـ
یهـ داریـمـ
کِهـ تُـفــــ
ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ Www.Boloke13.Com Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸
بـا عَـرضِــ وَ نَـبـاشـیـد
خِـدمَـتِـــ هـا وَ هـایِـ گُـلَـم
ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ Www.Boloke13.Com Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸
زیـبـایـیـ هـا را مـیـبـیـنَـد وَ مِهـرَبـانـیـهـا را
چِـشـــــــــــم مـیـکُـنَـد وَلـیــ هَـرگِـــــــــز
پَـسـ بِـدانـ تـــا کِهـ زِنـــدِه اَسـتــ
فَـرامـــــوشــ شُـــد {{رِفِــیــقـــ}}

خواسَتَم تَشَکُر ویژه بُکُنَم اَز جانِـ عَزیـزَم رِفیقِـ قَدیمیـ
بـا اِیـنکِهـ داغـدار گِـرامـیـشــــانـ بـودَنـ nooshin
وَلیـ بِهِم گُفتـ دَرخُصوصیـ کِهـ خیلیـ داشتـ بَرام
روحِـــ شــــــاد وَ یــــادَشـ

قَـدر دانیـ مـیکُنَم اَز کسانیـ کِهـ دَر شَریکـ بودَنـ
وَ بِهـ بَـنـدِه خِـطابــــ زَدَنــ
#سـالاریــد بِهـ مـــولا کـاشـتـیـد، دَسـتـــ#مَـریـضـــــا.
اِیشالا کُنَـم بِپاسِـ تَمامیـ کِه بَرایَم کِشیدید

وَمَمنونَم اَزکسانیـ کِهـ وَ بِهم تَبریکـ گُفتَنـ
لُطفــــ دارید جُـبـرانـ کُـنـیـم
ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ ҳ̸Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸
ءِ: حـمـیـد
مِثـِ آبــ شُدَم , وَليـ شُد پــام.!(*_^)!
تغییر پروفایلـ
مشاهده ۶۲ دیدگاه دیگر ...
و ۵ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸شِکارچیـҲ̸ҳ̸Ҳ̸
یکی که خیــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی واسم ارزش داره.#
که خیــــــــــــــــــــــــــــــــــلی واسم مهمه#
خیــــــــــــــــــــــــــــــــــلیم دوسش دارم#
تولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد یکی از بهترینهای بلوکه#
داداشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه#
ـــــــــــــــــــــرین "داداش" دنیا#
که همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیشه دلم واسش تنگه#
ـــــــــــــــــحالم.#
ــــــــــــــــــحالم واسه بدنیا اومدنت.#
ــــــــــــــــــــــــحالم که "داداشمی".#
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت#
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارک عزیزم#
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸شِکارچیـҲ̸ҳ̸Ҳ̸
FOTROS
علی ابراهیم پور
مُـحـَمّـدحُـسَیـن سلام بر برادر همیشه تفنگ بدوش
اغا تو کی تاریخ تولیدت بوده من نفهمیدم؟
جون اقدس الان فهمیدم فدای اون سیبلای خون الودت بشه فوتوس

به هرحال خیلی لطف کردی اومدی دنیا >>تو نبودی اغوش طبیعت نبود
تو نبودی خرگوشا بدون شمدونیا می موندن
الهی حاجی فدات بشه باااون عینکش
می بینم ریبشات را هم زدی از شیر خوردن مثل فوتوس راحت شدی
ایشالاه عروسیت خودم با حاجی داف فوتوس علی 68 لری برقصیم
بازنشر کرده است.
Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸شِکارچیـҲ̸ҳ̸Ҳ̸
نذر کردم که بچینم غنچه ی سبز دعا              ومعطر کنم آن را بـــــــه عـــطر صـــلوات
همره بــــال کبوتر بفرستم به خــــــدا              تا دهدجــــــام اجـــابت به دستان دعـات
گر کنی زمزمه ای در دل شب باجانان             می رسد تاملکوتش همه ی موج صدات
گر بریزد دو سه قطره ز نگاهت آن دم              می شود روشن و پرنور ازاو هر دو نگات
میدونم دیر گفتم.
ولی ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازس.
تولدت رو صمیمانه تبریک میگم امیدوارم همیشه شاد وبه تموم ارزوهاتون برسید
این تبریک ناچیز من رو پذیرا باشید
مشاهده ۳ دیدگاه دیگر ...
و ۱ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
سـلام
رو از دسـت فــروش نـخـریـدم
بـلـکـه تـو هـای خاکـی یـاد گـرفـتـم
پـس خـوب مـیـدونـم کـه بـرای کـدوم زمـیـن بـخـورم
کـه از زمـیـن خـوردنـم نـشـه
بـلـکـه دسـت #"خـاکـیـم" رو بـگـیـره
و از" " بـلـنـدم کـنـه
خـیـلی جـاهـا "دسـتـمـو" گـرفتـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیـروز تـولـد یـکـی از و#رفـیـق وبـا سـایت بود
دیـروز دوبـاره تـولـد یـکـی از اون هـای مـن بود.
هـمـه مـا خـیـلی داریـم ولـی درجـه هـر بـا فـرق مـیـکـنه
رفـیـق اونـیـه کـه بـاشه و#هــم بـاش تـو روزهـای کـمـکـت کـنـه وخـیـلی چـیـزهـای دیـگه کـه فـاکـتـور مـیـگـرم
فـقـط ایـنجـا یـه کـاری که حـمـید کرد مـیـگـم شـایـد ایـن رفـقـا بـاشـن اصـلا شـاید نـبـاشن ولـی مـن دارم ایـن
وقـتـی پـاهـامـو عـمل کـرده بـاشـی تـو سـرمــای زمـسـتـون اونـم کـاشـون شـش ونـیـم صـبـح بـه خـاطـرت از خـوابـش بـلـند
بـشه کـمـکـت کـنـه بـبـرت کـلاس هـیـچ مـنـتـیم سـرت نـذاره ..اینو فکرشو بکنی خیلی سخته
هـیـچ وقـت بـابـت ایـن کـار ازت تـشـکر نـکـردم ولــی حـالا مـیـگـم خـیـلـی بـا ..ایـن یـکـیش بـود تازه
شـایـد "فـردایـی" دیـگـه نـباشـم
مرسـی بـه خـاطـر هـمـه چـی

حـالا حـمید تـولدت دادا
برای تـو بـهـتـریـنها رو از مـیـخـوام وانـشـا.. بـه هـر چـی کـه داری بـرسـی
رفـتـم مـثـل یـه خـاطـره بـگـم دیـدم خـاطـره یـکی دوتـا نیـسـت هـسـت دیـگـه نـشـد
عکس سمت چپ مشهد خودم یواشکی ازش گرفتم
عکس سمت راستم محرم امسال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از طرف m_128
Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸شِکارچیـҲ̸ҳ̸Ҳ̸
مشاهده ۵۱ دیدگاه دیگر ...
و ۲ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸شِکارچیـҲ̸ҳ̸Ҳ̸
بازم شده تولد / تولده یه اسکل
دست بزنید براش چون / تازه شده یه شاسکول
ساده بگویم تولدت مبارک خرجان
 • Ҳ̸ҳ̸Ҳ̸شِکارچیـҲ̸ҳ̸Ҳ̸


  سلام دیوونهـ
  خوبیـ؟
  عجبـ خریـ هستیـ..خداییشـ خر بهـ تو حسودیشـ میشهـ
  ممنوم مشتیـ برا خطابتـ
  لطفــ کردیــ زهرا جونــ
  ایشالا جبرانــ کنم خر باوفــا